تحقیقات کاربردی در علوم دامی (AASRJ) - اصول اخلاقی انتشار مقاله