تحقیقات کاربردی در علوم دامی (AASRJ) - فرایند پذیرش مقالات