تحقیقات کاربردی در علوم دامی (AASRJ) - واژه نامه اختصاصی