تحقیقات کاربردی در علوم دامی (AASRJ) - اخبار و اعلانات