تحقیقات کاربردی در علوم دامی (AASRJ) - مقالات آماده انتشار